Stanna och parkera

Stanna och parkera

Att stanna

Var får jag inte stanna?

Förbud mot att
stanna och parkera fordon

 • Om skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon är uppsatt.
 • Om du skymmer ett vägmärke eller trafiksignal.
 • Inom 10 meter från en korsning.
 • På cykelbana, övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage och gångbana, eller inom 10 meter före dessa.
 • På en väg så att du blockerar infart till fastighet.
 • På en mötesplats där vägen är utmärkt med vägmärket Mötesplats.
 • På motorväg och motortrafikled.
 • I kollektivkörfält.
 • I cirkulationsplatser.
 • I spärrområden.
 • I tunnlar.
 • Vid en heldragen gul linje.
 • På väg med heldragen linje på din sida, i de fall då det är mindre än 3 meter från din bil till linjen.
 • I korsning mellan bilväg och spårvagn/järnväg.
 • När det är förbjudet att stanna är det per automatik förbjudet att parkera. Detta kallas för Stoppförbud.

Att parkera

Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte så räknas allt stannande som parkering, dock med följande undantag:

 • För av- och påstigning av människor.
 • För av- och pålastning av gods.
 • För att förhindra olyckor.
 • För att det krävs av trafikförhållandena.

Förbud mot att parkera fordon

När får jag inte parkera?

Kom ihåg att det alltid är förbjudet att parkera där du inte får stanna.

 • Vid gulstreckade linjer på trottoarkant och vägkant.
 • Om du blockerar någon utfart för andra fordon.
 • Om du blockerar för andra att kunna komma in i sitt fordon.
 • På fel sida av vägen, det vill säga mot färdriktningen.
 • På en huvudled, med undantag om det finns en Parkeringsskylt uppsatt.
 • Om det resulterar i en så kallad dubbelparkering vilket innebär att du parkerar utanför ett hinder eller annat fordon som inte är cykel, moped eller motorcykel (tvåhjuliga fordon).
 • Om skylten Förbud mot att parkera fordon är uppsatt.
 • Inom 30 meter före eller efter en järnvägs- och spårvägskorsning.
 • Vid vägmärket “Mötesplats”.
Parkering före övergångsställe Parkering efter övergångsställe

Parkering före övergångsställe

Det är förbjudet att stanna och parkera före ett övergångsställe. Detta beror på att föraren får för liten marginal att upptäcka en fotgängare. I illustrationen ovan kan vi se hur den vita bilen skymmer förarens sikt.

Parkering efter övergångsställe

Det är tillåtet att stanna och parkera efter ett övergångsställe. I illustrationen ovan ser vi att föraren har mer marginal att upptäcka fotgängaren vilket ökar säkerheten i trafiken.

Generell information om att stanna och parkera

 • En tilläggstavla visar hur parkeringstiden är begränsad.
 • P-skivor används istället för parkeringsbiljetter. På en P-skiva ställer du in vilken tid du parkerade, det vill säga ankomsttid.
 • En blå P-tavla anger att det är tillåtet att parkera i max 24 timmar på vardagar. Lördagar och söndagar har ingen tidsbegränsning.
 • Du får endast parkera eller stanna i färdriktningen, det vill säga på höger sida. Detta gäller alltså om vägen är enkelriktad eller om det är spårvagns- eller järnvägsspår på högersidan.
 • Du måste ha tillstånd för att få parkera på en handikappruta. Har du inte tillstånd får du enbart stanna här för av- och påstigning.
 • Det är inte tillåtet att lämna nycklarna i en bil som står parkerad då detta kan medföra en olycksrisk.
 • Det är inte tillåtet att lämna djur och barn ensamma i en bil på sommaren då detta kan leda till allvarliga värmeskador.
 • Böter är till för att hålla ordning och rättvisa, inte för att kommunen ska tjäna pengar.
 • Parkera alltid i största möjliga mån långt ifrån mitten av vägen.
 • Att vrida hjulen i motlut/medlut (beroende på situation) kan förebygga att bilen sätts i rullning.
 • För att kunna bli sedd av andra bilar så bör du tända parkeringsbelysningen när du parkerar vid en väg där det är mörkt.
 • Alla hjul måste vara innanför parkeringsrutan.

Nödstopp

Om du akut måste stanna bilen så är det viktigt att du flyttar bilen utanför vägen eller så långt ut som möjligt ifrån vägen. I dessa fall ställer du ut en varningstriangel mellan 50-100 meter från bilen för att varna andra trafikanter.

Tilläggstavla

Tilläggstavla (tidsangivelse)

På en tilläggstavla kan du se när det är tillåtet att parkera. Första raden visar tidsangivelserna för vardagar, andra raden för vardagar före söndag och heldag och den tredje raden för söndag och heldag.

Förtydligande om tilläggstavlan:

 • Svarta eller vita siffror utan paranteser, anger vardagar utom vardag före söndag och helgdag, oftast måndag - fredag.
 • Siffror inom paranteser anger vardagar före söndag och helgdagar, oftast lördagar.
 • Röda siffror anger söndag och helgdag det vill säga röd dag i kalendern, exempel nyårsdagen.

Parkeringsskiva

Det blir allt vanligare att använda p-skiva för att tidsbegränsa parkering. Fördelen med att använda p-skiva är att du slipper betala parkeringsavgift.

Hur använder man en p-skiva?

 • Ställ in pilen på p-skivan till den närmst följande halvtimma efter din ankomst.
  • Exempel: Om du ankommer kl 11:15 så ställer du in pilen på 11:30.
 • P-skivan ska, precis som en parkeringsbiljett, placeras synligt och läsbart intill bilens vindruta.

Bortbogsering

Vid följande situationer finns det risk att ett fordon bogseras bort:

 • Om fordonet är belagt med körförbud eller av annan anledning inte är trafiksäkert.
 • Om du parkerat på ett sätt som hindrar vägunderhåll.
 • Om fordonet stått på samma plats i över en vecka (bortsett från att det är tillåtet att parkera så länge).
 • Om fordonet saknar tillstånd och står på en handikappruta.
 • Om det är ett fordonsvrak.

Datumparkering

Förbud mot att parkera fordon
på dag med udda datum

Förbud mot att parkera fordon
på dag med jämnt datum

Busshållplatser

Det är tillåtet att stanna på en busshållplats för av- och påstigning av passagerare om det inte stör busstrafiken. Skulle det vara så att du vill parkera måste du göra detta minst 20 meter före samt 5 meter efter busshållplatsen. Detta beror på att bussarna behöver utrymme för att kunna köra in och ut från hållplatsen.

Datumzon

Datumzoner är till för att underlätta för exempelvis plogbilar och sopbilar. Dessa regler gäller under tiderna som är utskrivna på tavlan:

 • Jämna datum: Inte tillåtet att parkera på sidan med jämna husnummer, exempelvis 2, 4, 6.
 • Udda datum: Inte tillåtet att parkera på sidan med udda husnummer, exempelvis 1, 3, 5.

Zontavla

En zontavla indikerar att det inte är tillåtet att parkera inom området. Parkering är då förbjuden förutom på de platser där det finns P-skyltar.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.