Anvisningsmärken

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.


Motorväg

Motorväg

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.


Motorväg upphör

Motorväg upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.


Motortrafikled

Motortrafikled

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.


Motortrafikled upphör

Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.


Tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Ortnamnet kan vara infogat i märket.


Tättbebyggt område upphör

Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i märket.


Gågata

Gågata

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt kap. 1, andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.


Gågata upphör

Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.


Gångfartsområde

Gångfartsområde

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.


Gångfartsområde upphör

Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.


Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet Alternativa symboler

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.


Rekommenderad lägre hastighet upphör

Rekommenderad lägre hastighet upphör Alternativa symboler

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.


Rekommenderad högsta hastighet

Rekommenderad högsta hastighet Alternativa symboler

Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.


Rekommenderad högsta hastighet upphör

Rekommenderad högsta hastighet upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.


Sammanvävning

Sammanvävning

Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.


Enkelriktad trafik

Enkelriktad trafik Alternativa symboler

Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.


Återvändsväg

Återvändsväg Alternativa symboler

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.


Mötesplats

Mötesplats


Parkering

Parkering

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.


Områdesmärke

Områdesmärke Alternativa symboler

Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.


Slut på område

Slut på område Alternativa symboler

Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angivits på märke "Områdesmärke" upphör.


Busshållplats

Busshållplats

Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.


Taxi

Taxi

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.


Automatisk trafikövervakning

Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning.


Betalväg

Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.


Tunnel

Tunnel

Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.


Nöduppställningsplats

Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.


Nödutgång

Nödutgång Alternativa symboler

Märket anger nödutgång för gående.


Utrymningsväg

Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.