Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.


Orienteringstavla

Orienteringstavla Alternativa symboler

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.


Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.


Tabellorienteringstavla

Tabellorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.


Avfartsorienteringstavla

Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.


Vägvisare

Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.


Tabellvägvisare

Märket kan användas i stället för märke "Vägvisare" och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.


Avfartsvisare

Avfartsvisare

Märket är uppsatt där avfarten börjar.


Körfältsvägvisare

Körfältsvägvisare Alternativa symboler

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.


Samlingsmärke för vägvisning

Samlingsmärke för vägvisning

Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.


Platsmärke

Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.


Vägnamn

Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske.


Vattendrag

Vattendrag


Avståndstavla

Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.


Vägnummer

Vägnummer Alternativa symboler

Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.


Omledning

Omledning

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.


Ökning av antal körfält

Ökning av antal körfält Alternativa symboler

Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar.


Minskning av antal körfält

Minskning av antal körfält Alternativa symboler

Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar.


Körfältsindelning på sträcka

Körfältsindelning på sträcka Alternativa symboler

Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.


Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med accelerationsfält Alternativa symboler

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.


Väganslutning med separat körfält

Väganslutning med separat körfält Alternativa symboler

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.


Körfältsindelning före korsning

Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


Riksmärke

Riksmärke

Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.


Orienteringstavla för omledningsväg

Orienteringstavla för omledningsväg

Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.


Färdriktning vid omledning

Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.


Körfält upphör

Körfält upphör Alternativa symboler

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


Körfält avstängt

Körfält avstängt Alternativa symboler

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


Trafikplatsnummer

Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.


Parkeringshus

Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.


Infartsparkering

Infartsparkering Alternativa symboler

Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.


Lokal slinga

Lokal slinga

Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.


Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp Alternativa symboler

Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg får inte ske.


Farligt gods

Farligt gods

Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.


Räddningsplats

Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.


Vägvisare

Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.


Tabellvägvisare

Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.


Platsmärke

Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.


Avståndstavla

Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.


Cykelled

Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.


Post

Post

Märket anger postombud där brev och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.


Hjälptelefon

Hjälptelefon


Radiostation för vägtrafikinformation

Radiostation för vägtrafikinformation

Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.


Akutsjukhus

Akutsjukhus

Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.


Industriområde

Industriområde

Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.


Järnvägsstation

Järnvägsstation


Busstation

Busstation

Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.


Flygplats

Flygplats Alternativa symboler

Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.


Brandsläckare

Brandsläckare


Handelsområde

Handelsområde

Märket anger ett område för handel.


Informationsplats

Informationsplats

Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.


Fordonsverkstad

Fordonsverkstad


Drivmedel

Drivmedel

Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.


Gas för fordonsdrift

Gas för fordonsdrift Alternativa symboler

Märkena anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket.


Servering

Servering

Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.


Restaurang

Restaurang


Hotell

Hotell


Vandrarhem

Vandrarhem


Stugby

Stugby


Stuga

Stuga

Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.


Campingplats

Campingplats

Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som husvagnar och husbilar.


Husvagnsplats

Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.


Rastplats

Rastplats

Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


Toalett

Toalett

Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


Badplats

Badplats

Märket anger utomhusbad.


Friluftsområde

Friluftsområde


Vandringsled

Vandringsled


Stollift

Stollift

Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.


Släplift

Släplift

Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.


Golfbana

Golfbana


Försäljningsställe för fiskekort

Försäljningsställe för fiskekort


Sevärdhet

Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.


Förberedande upplysning om vägnära service

Förberedande upplysning om vägnära service

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.


Rum och frukost

Rum och frukost

Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.


Gårdsbutik

Gårdsbutik

Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.


Hantverk

Hantverk

Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.


Laddstation

Laddstation

Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.


Turistväg

Turistväg

Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.


Turistområde

Turistområde

Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.


Landmärke

Landmärke

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.


Världsarv

Världsarv

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.