Tilläggstavlor

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.


Vägsträckas längd

Vägsträckas längd

Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.


Avstånd

Avstånd

Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.


Avstånd till stopplikt

Avstånd till stopplikt

Tavlan används endast under märke "Väjningsplikt".


Fri bredd

Fri bredd


Totalvikt

Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


Tidsangivelse

Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag.


Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering Alternativa symboler

Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under eller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § trafikförordningen (1998:1276).


Symboltavla

Symboltavla Alternativa symboler

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.


Nedsatt syn

Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.


Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.


Utsträckning

Utsträckning Alternativa symboler

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket.


Riktning

Riktning Alternativa symboler

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.


Flervägsväjning

Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.


Flervägsstopp

Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.


Vägars fortsättning i korsning

Vägars fortsättning i korsning Alternativa symboler


Avgift

Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där skall iakttas.


Parkeringsskiva

Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.


Tillåten tid för parkering

Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.


Boende

Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande


Parkeringsbiljett

Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.


Uppställning av fordon

Uppställning av fordon Alternativa symboler

Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.


Text

Text

Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.


Tunnelkategori

Tunnelkategori Alternativa symboler

Tavlan används under märke "Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods".


Laddplats

Laddplats

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke "Parkering", och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.