Vägmarkeringar

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.


Mittlinje eller körfältslinje

Mittlinje eller körfältslinje

Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Kantlinje

Kantlinje

Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.


Varningslinje

Varningslinje

Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.


Ledlinje

Ledlinje

Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Cykelfältslinje

Cykelfältslinje

Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Linje för fordon i linjetrafik med flera

Linje för fordon i linjetrafik med flera

Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Reversibelt körfält

Reversibelt körfält

Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Heldragen linje

Heldragen linje

Heldragen linje anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen mittlinje förekommer såväl enkel som dubblerad. Om den är dubblerad kan mellanrummet mellan linjerna variera.


Spärrområde

Spärrområde

Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.


Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


Varningslinje och heldragen linje

Varningslinje och heldragen linje

Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.


Mittlinje och varningslinje

Mittlinje och varningslinje

Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.


Stopplinje

Stopplinje

Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.


Väjningslinje

Väjningslinje

Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.


Övergångsställe

Övergångsställe

Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke "Övergångsställe" är uppsatt.


Cykelpassage eller cykelöverfart

Cykelpassage eller cykelöverfart

Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke "Cykelöverfart" är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen "Väjningslinje".


Farthinder

Farthinder

Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.


Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.


Körfältspilar

Körfältspilar

Markeringen anger, för närmaste korsning, lämplig färdväg i markerat körfält. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält. Markeringen anger också att fordon inte får föras i motsatt riktning. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande korsning.


Körfältsbyte

Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen.


Förbud mot att stanna och parkera

Förbud mot att stanna och parkera

Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.


Förbud mot att parkera

Förbud mot att parkera

Markeringen anger förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Markeringen anger även utsträckning av busshållplats. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Avvikelse från färg får inte ske.


Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Markeringen används som förstärkning av markeringarna "Förbud mot att stanna och parkera" och "Förbud mot att parkera". Avvikelse från färg får inte ske.


Uppställningsplats

Uppställningsplats

Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


Gång- och cykelpil

Gång- och cykelpil

Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.


Cykel

Cykel

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.


Gående

Gående

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.


Buss

Buss

Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.


Hastighet

Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.


Vägnummer

Vägnummer

Markeringen upplyser om vägnummer.


Ändamålsplats

Ändamålsplats

Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.


Stopp

Stopp

Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke "Stopplikt" för att förstärka anvisningen.


Rörelsehindrad

Rörelsehindrad

Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.


Information

Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.