Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.


Väjningsplikt

Väjningsplikt

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.


Stopplikt

Stopplikt

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga.


Övergångsställe

Övergångsställe Alternativa symboler

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.


Huvudled

Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.


Huvudled upphör

Huvudled upphör


Väjningsplikt mot mötande trafik

Väjningsplikt mot mötande trafik


Mötande trafik har väjningsplikt

Mötande trafik har väjningsplikt


Cykelöverfart

Cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.