Varningsmärken

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.


Varning för farlig kurva

Varning för farlig kurva Alternativa symboler

Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.


Varning för flera farliga kurvor

Varning för flera farliga kurvor Alternativa symboler

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.


Varning för nedförslutning

Varning för nedförslutning

Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.


Varning för stigning

Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.


Varning för avsmalnande väg

Varning för avsmalnande väg Alternativa symboler

Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


Varning för bro

Varning för bro

Märket anger en öppningsbar bro.


Varning för kaj

Varning för kaj

Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.


Varning för ojämn väg

Varning för ojämn väg

Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.


Varning för farthinder

Varning för farthinder Alternativa symboler

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.


Varning för slirig väg

Varning för slirig väg

Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.


Varning för stenskott

Varning för stenskott

Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.


Varning för stenras

Varning för stenras Alternativa symboler

Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


Varning för övergångsställe

Varning för övergångsställe

Märket anger en vägsträcka där det finns ett övergångsställe. Var beredd att sakta farten.


Varning för gående

Varning för gående

Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


Varning för barn

Varning för barn

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


Varning för cyklande och mopedförare

Varning för cyklande och mopedförare

Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.


Varning för skidåkare

Varning för skidåkare

Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


Varning för ridande

Varning för ridande

Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


Varning för djur

Varning för djur Alternativa symboler

Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.


Varning för vägarbete

Varning för vägarbete

Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.


Slut på sträcka med vägarbete

Slut på sträcka med vägarbete

Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märket "Varning för vägarbete". Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.


Varning för flerfärgssignal

Varning för flerfärgssignal

Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.


Varning för lågt flygande flygplan

Varning för lågt flygande flygplan Alternativa symboler

Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.


Varning för sidvind

Varning för sidvind Alternativa symboler

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


Varning för mötande trafik

Varning för mötande trafik

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


Varning för tunnel

Varning för tunnel


Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant


Varning för vägkorsning

Varning för vägkorsning

Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt Alternativa symboler

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


Varning för cirkulationsplats

Varning för cirkulationsplats


Varning för långsamtgående fordon

Varning för långsamtgående fordon

Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.


Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur Alternativa symboler

Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.


Varning för terrängskotertrafik

Varning för terrängskotertrafik

Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.


Varning för kö

Varning för kö

Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.


Varning för järnvägskorsning med bommar

Varning för järnvägskorsning med bommar

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.


Varning för järnvägskorsning utan bommar

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.


Varning för korsning med spårväg

Varning för korsning med spårväg

Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.


Avstånd till plankorsning

Avstånd till plankorsning Alternativa symboler

Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena "Varning för järnvägskorsning med bommar", "Varning för järnvägskorsning utan bommar, eller "Varning för korsning med spårväg". Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.


Kryssmärke

Kryssmärke Alternativa symboler

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. En stolpe som bär upp märket kan vara försedd med röd/gul stolpmarkeringsanordning.


Varning för annan fara

Varning för annan fara

Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.